Menu
Your Cart

Reklamační řád

Preambule

Poskytovatel tímto v souladu s právními předpisy vydává tento reklamační řád, který je součástí Obchodních podmínek (OP):


Článek 1 Definice

1.1 Pro účely OP mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:

1.1.1 Cena – kupní cena za Zboží a/nebo cena licence ke Zboží stanovená Prodávajícím pro každé jedno přesně specifikované Zboží na na internetových stránkách www.rocket-mall.cz (dále jen WS);

1.1.2 Prodejce – KRÁSNÉ POLE s.r.o., se sídlem  Lázeňská 397, 463 62 Hejnice, identifikační číslo: 25005634, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10907;

1.1.3 Reklamace – právo Uživatele z odpovědnosti za vady;

1.1.4 Smlouva – Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, prostřednictvím WS;

1.1.5 Spotřebitel – fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti

nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

1.1.6 Kupující – jakákoli fyzická nebo právnická osoba s výjimkou prodávajícího, která užívá WS;

1.1.7 OP – Obchodní podmínky Prodávajícího pro distanční prodej;

1.1.8 Záruční list - písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném právními předpisy;

1.1.9  Zboží – je věc nabízená Prodávajícím k prodeji kupujícímu prostřednictvím WS a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.


Článek 2 Vady Zboží

2.1 Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal,

2.1.1 má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2 se Zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3 Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.1.4 je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5 Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2 Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy.

2.3 Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

2.4 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

2.5 Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodejce nezjedná

nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.6 Právo z vadného plnění Spotřebitel nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.


Článek 3 Uplatnění Reklamace

3.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.2 Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Spotřebitelem.

3.3 Záruční doba pro Spotřebitele je stanovena u každého Zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.


Článek 4 Další práva a povinnosti

4.1 Odpovědnost Prodejce za vady se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4.2 Na žádost Spotřebitele je Prodejce povinen poskytnout záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodejce, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodejce určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v Záručním listě.

4.3 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech stanovených právními předpisy. Odstoupení je vůči Prodejce účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení Smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Spotřebitel plnění, které mu poskytl Prodejce, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Článek 5 Vyřízení Reklamace

5.1 V případě, že Spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodejce, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodejce nebo v místě pro Spotřebitelem bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

5.2 Reklamace včetně odstranění vady bude Prodejcem vyřízena v přiměřené lhůtě. V případě Spotřebitel musí být Reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodejce se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.3 Běh lhůty pro vyřízení Reklamací je pozastaven v případě, že Prodejce neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení Reklamace. Prodejce je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Spotřebitel v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Spotřebitelem.

5.4 Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo jiném k tomu určenému subjektu, je Spotřebitelem povinen Zboží odpovídajícím způsobem zabalit a označit zásilku příslušnými symboly pro křehké Zboží.

5.5 Prodejce nebo k tomu určený subjekt po řádném vyřízení Reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

5.6 Pokud si Spotřebitel do 30 kalendářních dní ode dne vyřízení Reklamace nepřevezme Zboží, má Prodejce právo mu účtovat skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží v případě Zboží s objemem do 0,1 m3; u většího Zboží se tato částka zvedá o 20 Kč za každých započatých 0,1 m3 objemu Zboží. Po uplynutí 6 měsíců je Prodejce oprávněn Zboží prodat a utržené prostředky nejdříve použít k úhradě svých pohledávek za Spotřebitelem, zbylou část poukáže Spotřebiteli na jím zvolený bankovní účet.

5.7 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

5.8 V případě odstoupení od Smlouvy či poskytnutí slevy z Ceny je příslušná platba vrácena Spotřebitele převodem na bankovní účet.


Článek 6 Závěrečná ustanovení

6.1 Tento reklamační řád se vztahuje k OP.

6.2 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 30.03.2019.

Obchod vám stavíme na míru. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo odkaz mimo tuto lištu souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu.